AKO SA PRIPRAVIŤ NA
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE?

Jednoducho! Obráťte sa na nás a my Vás prevedieme celým procesom.

Aktuálne VO

AKO SA PRIPRAVIŤ NA
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE?

Jednoducho! Obráťte sa na nás a my Vás prevedieme celým procesom.

Aktuálne VO

I&Z Tender Verejné obstarávanie

Cieľom verejného obstarávania je úsporné nakladanie s prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

Naša spoločnosť I&Z Tender, s.r.o. sa špecializuje na zákazky vo verejnom obstarávaní už viac ako 5 rokov a za ten čas sme sa stali spoľahlivým partnerom našich klientov. Každá zákazka je pre nás výzvou, ktorú zabezpečíme profesionálne, spoľahlivo a rýchlo. Presvedčte sa o našom prístupe aj Vy.

VÝSLEDKY NAŠEJ DOTERAJŠEJ PRÁCE

500

Úspešných obstarávaní

1700

Spracovaných ponúk

22500

Odpracovaných hodín

1000

Spokojných klientov

I&Z Tender Základné pojmy

 

 

Zákazka

Zákazka na účely zákona o verejnom obstarávaní je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.

Verejný obstarávateľ

Verejný obstarávateľ je Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, právnická osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter, obec, vyšší územný celok, združenie právnických osôb.


Hodnota

Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá obstarávateľ údaje k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu prieskumom trhu.

Samostatný obstarávateľ

Obstarávateľ je subjekt povinný používať pravidlá a postupy verejného obstarávania v prípade subjektu s charakterom tzv. vybraných odvetví. Aby bola právnická osoba považovaná za obstarávateľa, musí teda, okrem výkonu vybranej činnosti, túto činnosť vykonávať na základe osobitných práv.


Verejná súťaž

01

Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, čo znamená, že verejný obstarávateľ nemá zákonnú možnosť regulovať počet uchádzačov, ktorí predkladajú ponuky.

Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť žiadosť o účasť. V prípade postupu prostredníctvom užšej súťaže môže ponuku predložiť ten, kto spĺňa stanovené podmienky účasti a koho verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.

Verejná súťaž

Rokovacie konanie

02

Je postup, ktorý sa uskutočňuje v dvoch fázach (prvá fáza - výber záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie základných ponúk, druhá fáza - realizácia rokovania). Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov na predloženie ponuky, a to najmenej na tri tak, aby umožnil hospodársku súťaž.

Rokovacie konanie

Súťažný dialóg

03

Vyhlasuje sa pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov (s ktorými vedie dialóg), s cieľom vypracovať jedno alebo viac vhodných riešení spĺňajúcich požiadavky verejného obstarávateľa, na ktorých základe sú vybratí záujemcovia vyzvaní na predloženie ponuky. Cieľom zavedenia súťažného dialógu je zabezpečenie flexibilného postupu, ktorý by verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi umožnil, za účelom nájdenia najvhodnejšieho riešenia, viesť dialóg s každým záujemcom.

Súťažný dialóg

Priame rokovanie

04

Je osobitný postup zadávania nadlimitných zákaziek, ktorý môže použiť verejný obstarávateľ, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky pre jeho použitie. Priame rokovacie konanie je možné použiť tak pri civilných zákazkách ako aj pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti. Priame rokovacie konanie by sa malo vo všeobecnosti používať len vo veľmi výnimočných prípadoch, keďže použitím tohto postupu dochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže.

Priame rokovanie

Kto Vás prevedie celým procesom verejného obstarávania?

I&Z Tender Spoznajte nás

Ing. Zuzana Horníková

Ing. Zuzana Horníková

Konateľka

Ing. Zuzana Horníková

Konateľka

Verejnému obstarávaniu a zákazkam v štátnej správe sa venujem vyše 10 rokov. Rada využijem svoje skúsenosti a pomôžem s verejným obstarávaním aj Vám.


RNDr. Ivan Kotora

RNDr. Ivan Kotora

Konateľ

RNDr. Ivan Kotora

Konateľ

Verejné obstarávanie sa počas môjho 15-ročného pôsobenia v tejto oblasti stalo nielen mojou prácou, ale aj životnou výzvou pravidelne transparentne pomáhať iným subjektom rásť a získavať výhodné zákazky. Teším sa na spoluprácu s Vami.

Pozrite si naše referencie

 

I&Z Tender Pošlite nám správu

Kde nás nájdete?